Trộn dung dịch HCl 1 2M và dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn dung dịch HCl 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn dung dịch HCl 1,2M và dung dịch H2SO4 1M với những thể tích khác nhau, thu được dung dịch X. Lấy 17,7 gam hỗn hợp gồm Fe và Zn tác dụng với 300ml dung dịch X a. Hãy cho biết hỗn hợp kim loại phản ứng hết hay còn dư. Giải thích b. Tính thể tích H2 thoát ra ở đktc

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Thể tích 2 dung dịch HCl, H2SO4 đã dùng là x, y lít. —> x + y = 0,3 nHCl = 1,2x và nH2SO4 = y nH = nHCl + 2nH2SO4 = 1,2x + 2y Ta có: 1,2x + 1,2y < 1,2x + 2y < 2x + 2y ⇔ 1,2.0,3 < nH < 2.0,3 ⇔ 0,36 < nH < 0,6 n kim loại = nH/2 —> 0,18 < n kim loại < 0,3 (1) n kim loại = mFe/56 + mZn/65 Ta có: mFe/65 + mZn/65 kim loại có thể tan hết hoặc không.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP