Cho 38 04 gam hỗn hợp Mg Ca...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 38,04 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 38,04 gam hỗn hợp Mg, Ca, MgO, CaO, MgCO3, CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 9,408 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với hiđro là 12,5 và dung dịch chứa 25,65 gam MgCl2 và m gam CaCl2. Giá trị của m là A. 39,96 B. 38,85 C. 37,74 D. 41,07

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y gồm CO2 (0,23) và H2 (0,19) nMgCl2 = 0,27 Quy đổi X thành Mg (0,27), Ca (a), O (b) và CO2 (0,23) mX = 0,27.24 + 40a + 16b + 44.0,23 = 38,04 Bảo toàn electron: 0,27.2 + 2a = 2b + 0,19.2 —> a = 0,36 và b = 0,44 —> nCaCl2 = 0,36 —> mCaCl2 = 39,96

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP