Hòa tan hết m gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết m gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg và các oxit sắt (trong đó oxi chiếm 18% về khối lượng) trong 300 ml dung dịch HNO3 2M (dùng dư 20% so với lượng cần phản ứng) thu được 0,672 lít NO (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được 34,82 gam hỗn hợp muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với: A. 9. B. 10. C. 12. D. 11.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHNO3 = 0,6 —> nHNO3 phản ứng = 0,5 Đặt nO = a và nNH4+ = b; nNO = 0,03 —> nH+ = 2a + 10b + 0,03.4 = 0,5 m kim loại = 16a/18% – 16a = 656a/9 m muối = 656a/9 + 62(2a + 8b + 0,03.3) + 80b = 34,82 —> a = 0,09 và b = 0,02 —> m = 16a/18% = 8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP