Trong quần xã hiện tượng nào sau đây...

Sinh Thái Học Trong quần xã, hiện tượng nào sau đây sẽ giảm cạnh tran...

0
Sinh Thái Học

Trong quần xã, hiện tượng nào sau đây sẽ giảm cạnh tranh giữa các cá thể khác loài và tăng khả
năng sử dụng và khai thác nguồn sống của môi trường?
A. Cộng sinh giữa các cá thể. B. Phân tầng trong quần xã.
C. Biến động số lượng của các quần thể. D. Diễn thế sinh thái.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

sự phân tầng sẽ làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài trong quần xã và tăng khả năng khai thác và sử dụng nguồn sống của mỗi loài . → đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP