X là một este không no có một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là một este không ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là một este không no (có một liên kết đôi C=C) hai chức; Y, Z (MY < MZ) là hai peptit đều được tạo từ alanin va valin; X, Y, Z đều mạch hở. Đun nóng m gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z với dung dịch NaOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan T và 5,46 gam hỗn hợp hơi Q chứa hai chất hữu cơ no. Đốt cháy hoàn toàn lượng M trên cần 1,815 mol O2. Đốt cháy hoàn toàn T bằng lượng O2 vừa đủ thu được 20,14 gam Na2CO3 và hiệu số mol giữa CO2 và H2O là 0,02 mol. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn Q thu được 0,35 mol H2O. Biết (nY + nZ – nX = 0,04); Y và Z hơn kém nhau một nguyên tử N. Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp M gần nhất: A. 17% B. 20% C. 15% D. 23%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Q được tạo ra từ este 2 chức nên Q chứa 2 chất có số mol bằng nhau. Nếu Q chứa 2 ancol dạng CnH2n+2O thì nQ = 0,35/(n + 1) —> MQ = 14n + 18 = 5,46(n + 1)/0,35 —> n = 1,5 —> CH3OH (0,07) và C2H5OH (0,07) —> nX = 0,07 và nY + nZ = 0,11 nNa2CO3 = 0,19 T gồm R(COONa)2 (0,07 mol), bảo toàn Na —> AlaNa + ValNa: (tổng 0,24) Este = ?CH2 + 2CO2 Quy đổi M thành C2H3ON (0,24), CH2 (a), H2O (0,11) và CO2 (0,14) nO2 = 0,24.2,25 + 1,5a = 1,815 —> a = 0,85 Số N trung bình = 0,24/0,11 = 2,18 —> Peptit gồm đipeptit Y (0,09) và tripeptit Z (0,02) Y, Z đều được tạo thành từ Ala và Val nên Y là Ala-Val. Đặt x, z là số C của X, Z nC = 0,07x + 0,09.8 + 0,02z = 0,24.2 + a + 0,14 —> 7x + 2z = 75 Do x ≥ 7 và z lấy các giá trị 11, 13, 15 nên x = 7, z = 13 là nghiệm duy nhất. Vậy M chứa: X là CH3-OOC-C2H2-COO-C2H5 (0,07) Y là Ala-Val (0,09) Z là Ala-Val-Val (0,02) —> %Z = 17,02% Nếu Q chứa 1 ancol + 1 anđehit thì Q có dạng CnH2n+1O. —> nQ = 0,35/(n + 0,5) —> MQ = 14n + 18 = 5,46(n + 0,5)/0,35 —> n = 6,375: Loại Hai chất có số mol bằng nhau thì C trung bình = 1,5 – 2 – 2,5 – 3…

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP