X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala Y là tripeptit Val-Gly-Val...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là tetrapeptit Ala...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m (gam) hỗn hợp chứa X và Y có tỉ lệ số mol của X và Y tương ứng là 1:3 với dung dịch NaOH vừa đủ. Phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu được 23,745 gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 17,025. B. 68,1. C. 19,455. D. 78,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, 3a là số mol X, Y —> nNaOH = 4nX + 3nY = 13a và nH2O = nX + nY = 4a Bảo toàn khối lượng: 316a + 273.3a + 40.13a = 23,745 + 18.4a —> a = 0,015 —> m = 316a + 273.3a = 17,025

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP