X và Y là 2 đồng phân mạch...

Chương 2: Cacbohiđrat X và Y là 2 đồng phân mạch hở có cùng công thức...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

X và Y là 2 đồng phân mạch hở có cùng công thức phân tử là C4H9O2N. X tác dụng với dung dịch NaOH thu được muối X1 và họp chất hữu cơ X2 có phần trăm khối lượng cacbon là 73,16%. Y có trong tự nhiên, khi tác dụng với dung dịch NaOH thu được muối Y1 có phần trăm khối lượng natri là 18,40%. Cho 5,15 gam hồn hợp X và Y với tỉ lệ mol nX : nY = 2 : 3 tác dụng với 100 ml dung dịch KOH 1 M thu được dung dịch z. Cô cạn dung dịch z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 5,34. B. 5,62. C. 6,54. D 8,71.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP