Hỗn hợp T gồm 3 peptit mạch hở...

Peptit - Protein Hỗn hợp T gồm 3 peptit mạch hở X, Y, Z có tỉ lệ mol...

0
Peptit - Protein

Hỗn hợp T gồm 3 peptit mạch hở X, Y, Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2 :3: 4.Thuỷ phân hoàn toàn 35,97 gam T thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 0,29 mol A và 0,18 mol B. Biết tổng số liên kết peptit trong 3 phân tử X, Y, Z bằng 16, A và B đều là amino axit no, có 1 nhóm -COOH và 1 nhóm –NH2. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn họp T, thu được N2 và 0,74 mol CO2, a mol H2O. Giá trị của a gần nhất với

A. 0,65 B. 0,67. C. 0,69. D. 0,72.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

na : nb = 29 : 18

2x + 3y + 4z → m + 8h2o

tổng số liên kết peptit trong x, y, z bằng 16.

tổng số gốc aa trong x, y, z là 19

tổng số gốc aa trong m < 4.15 + 3.2 + 2.2 = 70

m là (a)29(b)18: 0,01 mol

bảo toàn khối lượng => mm = 35,97 – 0,01.18.8 = 34,53 (gam)

(a)29(b)18 + 46h2o → 29a + 18b

=> ma + mb = 34,53 + 0,46.18 = 42,81 (gam)

t + h2o → 29a + 18b

mh2o = 42,81 – 35,97 = 6,84 (gam) => nh2o = 0,38 mol

đặt ctpt chung của a, b : cnh2n + 1no2 : 0,47 mol

0,47(14n + 47) = 42,81 => n = 3,15

đốt a và b : nco2 = 1,48 mol; nh2o = 1,48 + 0,5.0,47 = 1,715 (mol).

đốt cháy 35,97 gam t : nco2 = 1,48 mol ; nh2o = 1,715 – 0,38 = 1,335 (mol).

đốt m gam t : nco2 = 0,74 mol => nh2o = 1,335.0,74/1,48 = 0,6675 (mol).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP