Cho hỗn hợp gồm Al và Zn tác...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Cho, hỗn hợp gồm Al và Zn...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Cho, hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 a mol/1 và Cu(NO3)2 b mol/l (a : b = 2 : 1), thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y và dung dịch z. Cho Y tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư), thu được 4,032 lít khí NO2 (là sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cho z tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa, lọc kết tủa và nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 2,4 gam chất rắn duy nhất. Giá trị của m gần đúng nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 12 B. 16 C. 14 D. 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nhận thấy : dù hỗn hợp al, zn dư hay hết thì số mol no2 thu được khi hno3 phản ứng với y cũng bằng khi phản ứng với hỗn hợp al, zn. dung dịch z tác dụng với naoh dư được 1 chất kết tủa

=> cu(oh)2 (vì al(oh)3 và zn(oh)2 đều tan trong dung dịch naoh dư), chất rắn sau khi nung là cuo : 0,03 mol, y : ag 0,5a mol + cu(0,5b – 0,03) mol

vậy bảo toàn electron => a = 0,24 ; b = 0,12

m = 108.0,5.0,24 + 64.(0,5.0,12 – 0,03) = 14,88 (gam)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP