X Y Z MX &lt MY &lt MZ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y, Z (MX < MY ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y, Z (MX < MY < MZ) là ba peptit mạch hở, được tạo từ các α-aminoaxit như glyxin, alanin, valin; trong đó 3(MX + MZ) = 7MY. Hỗn hợp T chứa X, Y, Z với tỉ lệ mol tương ứng là 6:2:1. Đốt cháy hết 56,56g T trong oxi vừa đủ, thu được nCO2 : nH2O = 48 : 47. Mặt khác, đun nóng hoàn toàn 56,56g T trong 400ml dung dịch KOH 2M (vừa đủ), thu được 3 muối. Thủy phân hoàn toàn Z trong dung dịch NaOH, kết thúc phản ứng thu được a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ a : b là A. 0,843 B. 0,874 C. 0,698 D. 0,799 Đinh Bảo Ngọc trả lời 17.12.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi H thành: C2H3ON: 0,8 mol CH2: a mol H2O: b mol —> mH = 0,8.57 + 14a + 18b = 56,56 nCO2 = 0,8.2 + a = a + 1,6 nH2O = 0,8.1,5 + a + b = a + b + 1,2 —> (a + 1,6)/(a + b + 1,2) = 48/47 —> a = 0,32 & b = 0,36 Bảo toàn khối lượng —> m muối = 94,88 —> M muối = 118,6 —> Trong muối chứa GlyK (113) Số N trung bình = 0,8/b = 2,22 —> X là dipeptit nH = 0,36 —> nX = 0,24; nY = 0,08; nZ = 0,04 Nếu đặt u, v là số mắt xích trong Y và Z thì: nKOH = 0,24.2 + 0,08u + 0,04v = 0,8 —> 2u + v = 8 —> Có 2 cặp nghiệm phù hợp là (u = 2, v = 4) hoặc (u = 3, v = 2) Do các amino axit có C = (a + 0,8.2)/0,8 = 2,4 nên nGly > 0,48 (Mol Gly nhỏ nhất khi hỗn hợp chỉ có Gly và Ala) —> Dựa vào số mắt xích và số mol của X, Y, Z thì X phải là Gly-Gly thì mới chứa hết lượng Gly lớn như trên —> MX = 132 MH = (6MX + 2MY + MZ)/9 = 56,56/0,36 —> 6MX + 2MY + MZ = 1414 mà 3MX – 7MY + 3MZ = 0 Giải hệ trên được MY = 174 và MZ = 274 —> Y là Gly-Val (Nghiệm duy nhất), vậy u = 2 và v = 4 —> Z là (Gly)2(Ala)2 —> Thủy phân Z thu được nGlyNa = nAlaNa —> mGlyNa : mAlaNa = 0,874

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP