Cho 200ml dung dịch Ba OH 2 0...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 200ml dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M và KOH 0,4M vào 200ml dung dịch Na2CO3 0,1M và NaHCO3 0,7M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và kết tủa Y. Đun nóng dung dịch X đến cạn khô thu được m gam chất rắn. Giá trị m là A. 15,06 B. 12,30 C. 13,20 D. 14,16

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBa2+ = 0,02; nK+ = 0,08; nOH- = 0,12 nCO32- = 0,02, nHCO3- = 0,14; nNa+ = 0,18 OH- + HCO3- —> CO32- + H2O Ba2+ + CO32- —> BaCO3 Dung dịch X chứa K+ (0,08), CO32- (0,12), HCO3- (0,02), Na+ (0,18). Đun nóng X: 2HCO3- —> CO32- + CO2 + H2O 0,02…………..0,01 m rắn = 15,06 (Chú ý: Viết hoa đầu dòng và sau dấu chấm. Sai chính tả sẽ không có giải)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP