Xét các phản ứng : 1 CH3CHO +...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Xét các phản ứng : (1) CH3CHO + H2...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Xét các phản ứng : (1) CH3CHO + H2 Ni,t → CH3CH2OH

(2) CH3CHO + H2O ⇄ CH3CH(OH)2

(3) CH3CHO + O2 (Mn2+,t)→ CH3COOH

(4) CH3CHO + CH3OH ⇄ CH3CH(OH)OCH3

Phản ứng mà trong đó anđehit axetic đóng vai trò chất oxi hóa là : A. (1) B. (2) C. (3) D. (4)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A. CH3CHO + H2 → CH3CH2OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP