Thể tích dung dịch HNO3 96% D...

Chương 2: Cacbohiđrat . Thể tích dung dịch HNO3 96% (D = 1,52 g/mL) c...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

. Thể tích dung dịch HNO3 96% (D = 1,52 g/mL) cần dùng để tác dụng hoàn toàn với lượng dư xenlulozơ tạo 29,7 gam xenlulozơ trinitrat là : A. 12,95 ml. B. 29,50 ml. C. 2,950 ml. D. 1,295 ml.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHONO2 → [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

189n (g) 297n (g)

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP