Trường hợp nào dưới đây tạo ra kết...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Trường hợp nào dưới đây tạo ra kết tủ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Trường hợp nào dưới đây tạo ra kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ?

A. Thêm dư NaOH vào dung dịch AlCl3

B. Thêm dư AlCl3 vào dung dịch NaOH

C. Thêm dư HCl vào dung dịch Na[Al(OH)4] (hay NaAlO2)

D. Thêm dư CO2 vào dung dịch Ca(OH)2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B

A. Al 3+ (OH-)→ Al(OH)3↓ (OH-)→ Al(OH)4 –

B. OH – (Al3+)→ Al(OH)4 – (Al3+)→ Al Al(OH)3↓

C. Al(OH)4 – (H+)→ Al(OH)3 (H+)→ Al 3+

D. Ca(OH)2 (CO2)→ CaCO3 (CO2)→ Ca(HCO3)2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP