_______ raiding for camels was a significant part...

Ngữ Pháp và Từ Vựng _______ raiding for camels was a significant part...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

_______ raiding for camels was a significant part of Bedouin life has

been documented in Wilfed Thesiger’s Arabian Sands.

A. That

B. Which

C. What

D. Where

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án a : cấu trúc that + s + v + v s/es (that s + v ở đây đóng vai trò như 1

chủ ngữ trong câu,

thường dịch là điều mà, việc mà)

dịch : việc mà tấn công lạc đà là một phần quan trọng của cuộc sống bedouin đã

được ghi nhận trong wilfed thesiger

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP