Ba chất hữu cơ X Y và Z...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Ba chất hữu cơ X, Y ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Ba chất hữu cơ X, Y và Z có cùng công thức phân tử C3H7O2N và có đặc điểm sau: + Ở điều kiện thường, X là chất rắn và là cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống. + Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được muối và ancol. + Z tác dụng với dung dịch naOH dư, đun nóng thu được một khí nhẹ hơn không khí. Các chất X, Y, Z lần lượt là: A. H2NCH2CH2COOH, H2NCH2COOCH3, CH2=CHCOONH4. B. H2NCH2CH2COOH, H2NCH2COOCH3, CH3COONH3CH3. C. CH3CH(NH2)COOH, H2NCH2COOCH3, CH2=CHCOONH4. D. CH3CH(NH2)COOH, H2NCH2CH2COOCH3, CH3CH2COONH4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là chất rắn và là cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống —> X là α-amino axit —> X là CH3CH(NH2)COOH (Alanin) Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được muối và ancol —> Y là este NH2-CH2-COO-CH3. Z tác dụng với dung dịch naOH dư, đun nóng thu được một khí nhẹ hơn không khí —> Z là muối amoni CH2=CHCOONH4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP