Bài 18 Phân loại phản ứng trong hoá...

Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ - Bài 7 Trang 87 - Sác...

0
Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ - Bài 7 Trang 87 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Ba phản ứng phân hủy là phản ứng oxi hóa - khử:

\(2\overset{}{K}\overset{+5}{Cl}\overset{-2}{O_3}\overset{t^0}{\rightarrow}2K\overset{-1}{Cl}+3\overset{0}{O_2}\)

\(2\overset{+2}{Hg}\overset{-2}{O}\overset{t^0}{\rightarrow}2\overset{0}{Hg}+\overset{0}{O_2}\)

\(2K\overset{+7}{Mn}\overset{-2}{O_4}\overset{t^0}{\rightarrow}K_2\overset{+6}{Mn}O_4+\overset{+4}{Mn}O_2+\overset{0}{O_2}\)

- Ba phản ứng phân hủy không là phản ứng oxi hóa - khử:

\(\overset{+2}{Cu}\overset{-2}{(OH)_2}\overset{t^0}{\rightarrow}\overset{+2}{Cu}O+H_2\overset{-2}{O}\)

\(\overset{+2}{Ca}\overset{+4}{C}O_3\overset{t^0}{\rightarrow}\overset{+2}{Ca}O+\overset{+4}{C}O_2\)

\(2\overset{+1}{Na}H\overset{+4}{C}O_3\overset{t^0}{\rightarrow}\overset{+1}{Na_2}CO_3+\overset{+4}{C}O_2+H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP