Bài 25 Flo - Brom - Iot -...

Bài 25. Flo - Brom - Iot - Bài 3 Trang 113 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Tính oxi hóa của các đơn chất giảm dần từ \(F_2\) đến \(I_2.\)

\(F_2>Cl_2>Br_2>I_2\)

Phản ứng minh họa:

\(F_2+2NaCl\rightarrow 2NaF+Cl_2\)

\(Cl_2+2KBr\rightarrow 2KCl+Br_2\)

\(Br_2+2KI\rightarrow 2KBr+I_2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP