Bài 3 Luyện tập: Thành phần nguyên tử...

Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử - Bài 4 Trang 18 - Sách giáo k...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Người ta biết chắc chắn giữa nguyên tố hiđro (Z=1) và nguyên tố urani (Z=92) chỉ có 90 nguyên tố vì dựa vào những căn cứ sau:

- Số đơn vị điện tích hạt nhân và số khối được coi là những đặc trưng cơ bản của nguyên tử. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố được coi là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, kí hiệu là Z.

- Trong các phản ứng hóa học, số electron có thể thay đổi nhưng số proton trong mỗi hạt nhân không thay đổi, do đó số hiệu của nguyên tử không đổi. Khi số hiệu nguyên tử của một nguyên tố không đổi, nguyên tố đó vẫn tồn tại.

- Từ số 2 đến 91 có 90 số nguyên dương. Điện tích của proton là một đơn vị điện tích dương, do vậy Z cho biết số proton. Số hạt proton là số nguyên dương nên không thể có thêm nguyên tố nào khác ngoài 90 nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ 2 đến 91.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP