Bài 30 Lưu huỳnh - Bài 5 Trang...

Bài 30. Lưu huỳnh - Bài 5 Trang 132 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Đặt x là số mol Fe và y là số molAl.

a. Phương trình hóa học xảy ra:

\(Fe \) + \(S\) \(\overset{}{\rightarrow}\) FeS (1)

xmol xmol

\(2Al\) + \(3S\) \(\overset{}{\rightarrow}\) \(Al_2S_3\) (2)

ymol \(\dfrac{3y}{2}mol\)

b. Tính tỉ lệ phần trăm cua Fe và Al trong hỗn hợp đầu theo lượng chất và khối lượng chất.

Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

\(\left\{\begin{matrix}56x+27y=1,1\\ x+\dfrac{3y}{2}=\dfrac{1,28}{32}=0,04\end{matrix}\right.\)

Giải hệ phương trình, ta được: \(x=0,01; y=0,02\)

Phần trăm số mol mỗi chất là:

\(\%n_{Fe}=\dfrac{0,01}{0,01+0,02}\times 100=33,33\%\)

\(\% n_{Al}=100-33,33=66,67\%\)

Phần trăm khối lượng mỗi chất là:

\(\%m_{Fe}=\dfrac{56\times 0,01}{1,1} \times 100=50,9\%\)

\(\%m_{Al}=100-50,9=49,1\%\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP