Bài 29 Oxi - ozon - Bài 6...

Bài 29. Oxi - ozon - Bài 6 Trang 128 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Gọi x và y lần lượt là số mol \(O_2\)\(O_3\)trong hỗn hợp.

Phản ứng hóa học:

\(2O_3 \rightarrow 3O_2\)

ymol 1,5ymol

Số mol của hỗn hợp khí trước phản ứng là: (x + y)mol.

Số mol của hỗn hợp khí sau phản ứng là: (x + 1,5y)mol.

Số mol khí tăng so với ban đầu là:

\((x+1,5y)-(x+y)=0,5y\)

Do đó, thể tích của hỗn hợp khí tăng.

b. Phần trăm thể tích của hỗn hợp khí ban đầu:

Theo đề bài ta có:

\(\%V_{tăng thêm}=\dfrac{0,5y}{x+y}\times 100\%=2\% \Rightarrow x=24y\)

Vậy \(\%V_{O_3}=\dfrac{y}{x+y}\times 100=4\%\)

\(\%V_{O_2}=100\%-\% V_{O_3}=96 \%\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP