Bài 4 Luyện tập este và chất béo...

Bài 4. Luyện tập este và chất béo - Bài 6 trang 18 - sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Gọi công thức phân tử của este là \(RCOOR^1\)

\(n_{KOH} = 0,1 \times 1 = 0,1 (mol)\)

\(RCOOR^1\) + KOH \(\xrightarrow[]{t^o}\) RCOOK + \(R^1OH\)

0,1mol 0,1mol 0,1mol

\(M_{RCOOR^1} = \dfrac{8,8}{0,1} = 88\)

\(M_{R^1OH} = \dfrac{4,6}{0,1} = 46\)

Ta có: \(\begin{cases}R +44 + R^1 = 88\\R^1 + 17 = 46\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}R = 15\\R^1 = 29\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}R : CH_3-\\R^1 : C_2H_5-\end{cases} \)

Công thức cấu tạo là: \(CH_3COOC_2H_5\) (etyl axetat)

Vì vậy chúng ta chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP