Bài 4 Luyện tập este và chất béo...

Bài 4. Luyện tập este và chất béo - Bài 7 trang 18 - sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(n_{CO_2} = \dfrac {3,36} {22,4} = 0,15 (mol)\)

\(n_{H_2O} = \dfrac {2,7} {18} = 0,15 (mol)\)

\(n_{H_2O} = n_{CO_2}\) và giả thiết (đơn chức) nên este no đơn chức \(C_nH_{2n}O_2\).

\(C_nH_{2n}O_2\) + \((\dfrac {3n -2} {2})O_2\) \(\xrightarrow[]{t^o}\) \(nCO_2\) + \(nH_2O\)

\(\dfrac {0,15} {n} mol\) 0,15mol

\(\Rightarrow 3,7 = \dfrac{0,15}{n} \times (14n + 32) \Rightarrow n = 3 \). Do đó, công thức phân tử : \(C_3H_6O_2\)

Vì vậy, chúng ta chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP