Bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong...

Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Bài 5...

0
Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Bài 5 trang 20 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình phân tử và ion xảy ra trong dung dịch :

a) \(Fe_2(SO_4)_3 + 6NaOH \rightarrow 2Fe(OH)_3 \downarrow + \ 3Na_2SO_4 \)

\(2Fe^{3+} + 3SO_4^{2-} + 6Na^+ + 6OH^- \rightarrow 2Fe(OH)_3 \downarrow + 6Na^+ +3SO_4^{2-}\)

\(Fe^{3+} + 3OH^- \rightarrow Fe(OH)_3 \downarrow\)

b) \(NH_4Cl + AgNO_3 \rightarrow NH_4NO_3 + AgCl \downarrow\)

\(NH_4^++ Cl^- +Ag^+ +NO_3^- \rightarrow NH_4^+ + NO_3^- + AgCl \downarrow\)

\(Cl^- + Ag^+ \rightarrow AgCl \downarrow\)

c) \(NaF + HCl \rightarrow NaCl + HF \uparrow\)

\(Na^+ + F^- +H^++Cl^- \rightarrow Na^+ + Cl^- + HF \uparrow\)

\(F^- + H^+ \rightarrow HF \uparrow\)

d) Không có phản ứng nào xảy ra.

e) \(FeS(r) + 2HCl \rightarrow FeCl_2+H_2S \uparrow\)

\(FeS(r) + 2H^+ + 2Cl^- \rightarrow Fe^{2+} + 2Cl^- + H_2S \uparrow\)

\(FeS(r) + 2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2S \uparrow\)

g) \(HClO +KOH ​​​​\rightarrow KClO + H_2O\)

\(HClO + K^+ +OH^-​​​​\rightarrow K^+ + ClO^- + H_2O\)

\(HClO + OH^- ​​​​\rightarrow ClO^- + H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP