Bài 42 Luyện tập: Dẫn xuất halogen ancol...

Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol - Bài 1 trang 19...

0
Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol - Bài 1 trang 195 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử \(C_4H_9Cl\); các ancol mạch hở có công thức phân tử \(C_4H_{10}O\), \(C_4H_8O\).

Hướng dẫn giải

Dẫn xuất có công thức: \(C_4H_9Cl.\)

Công thức cấu tạo:

\(CH_3-CH_2-CH_2-CH_2Cl\)

butyl clorua

Các đồng phân:

\(CH_3-CH_2-CH-CH_3\)

\(\overset{\mid}{Cl}\) sec-butyl clorua

\(CH_3-CH-CH_2-Cl\)

\(\overset{\mid}{CH_3}\) isobutyl clorua

\(\overset{Cl}{\mid}\)

\(CH_3-C-CH_3\)

\(\overset{\mid}{CH_3}\) tert-butyl clorua

Các ancol mạch hở: \(C_4H_{10}O.\)

\(CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH\)

ancol butylic

\(CH_3-CH_2-CH-CH_3\)

\(\overset{\mid}{OH}\)

ancol sec-butylic

\(CH_3-CH-CH_2-OH\)

\(\overset{\mid}{CH_3}\) ancol isobutylic

\(\overset{OH}{\mid}\)

\(CH_3-C-CH_3 \) ancol tert-butylic

\(\overset{\mid}{CH_3}\)

Với \(C_4H_8O\): \(CH_2=CH-CH_2-CH_2-OH;\) \(CH_3-CH=CH-CH_2-OH\)

\(CH_2=C-CH_2-OH;\) \(CH_2=CH_2-CH-CH_3\)

\(\overset{\mid}{CH_3}\) \(\overset{\mid}{OH}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP