Bài 5 Cấu hình electron nguyên tử -...

Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử - Bài 6 Trang 28 - Sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Z = 1: \(1s^2 \rightarrow\) H là phi kim (trường hợp đặc biệt)

Z = 3: \(1s^22s^1 \rightarrow\) có 1e ở lớp ngoài cùng là kim loại.

Có một nguyên tố kim loại và một nguyên tố là phi kim.

b. Z = 8: \(1s^22s^22p^4\rightarrow\) là nguyên tố phi kim vì có 6e ở lớp ngoài cùng.

Z = 16: \(1s^22s^22p^63s^23p^4 \rightarrow\) là nguyên tố phi kim vì có 6e ở lớp ngoài cùng.

Cả hai nguyên tố đều là phi kim vì có 6e ở lớp ngoài cùng.

c. Z = 7: \(1s^22s^22p^3\rightarrow\)là nguyên tố phi kim vì có 5e ở lớp ngoài cùng.

Z = 9: \(1s^22s^22p^5 \rightarrow\) là nguyên tố phi kim vì có 7e ở lớp ngoài cùng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP