Bài 5 Glucozơ - Bài 4 trang 34...

Bài 5. Glucozơ - Bài 4 trang 34 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Phản ứng thủy phân:

\(C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow[]{H^+, t^o} C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6\)

glucozo fructozo

\((C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow[]{H^+, t^o} nC_6H_{12}O_6\)

tinh bột/xenlulozo glucozo

- Tác dụng với \((CH_3CO)_2O\) tạo dung dịch màu xanh lam trong suốt.

\((CH_3CO)_2O\) \(HNO_3/H_2SO_4\) \(H_2O/ H^+\)
saccarozo + + glucozo + fructozo
tinh bột + + α-glucozơ
xenlulozo xenlulozo triaxetat xenlulozo trinitrat \(\beta- glucozo\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP