Bài 6 Saccarozơ tinh bột và xenlulozơ -...

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ - Bài 2 trang 33 - sách giáo ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a.Saccarozo được coi là một đoạn mạch của tinh bột S
b. Tinh bột và xenlulozo đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cấu tạ của gốc glucozo S
c. Khi thủy phân đến cùng saccarozo, tinh bột và xenlulozo đều cho một loại monosaacarit S
d. Khi thủy phân đến cùng, tinh bột và xenlulozo đều cho glucozo Đ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP