Bài 5 Glucozơ - Bài 6 trang 25...

Bài 5. Glucozơ - Bài 6 trang 25 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có: \(n_{C_6H_{12}O_6} = \dfrac {36} {180} = 0,2 (mol)\)

\(C_5H_{11}O_5CHO + 2AgNO_3 + 3NH_3 + H_2O \xrightarrow[]{t^o} C_5H_{11}O_5COONH_4 + 2Ag\downarrow + 2NH_4NO_3 \)

0,2mol 2x0,2mol 2x0,2mol

\(n_{Ag} = 2 \times 0,2 = 0,4 (mol)\) nên \(m_{Ag} = 0,4 \times 108 = 43,2 (g)\)

\(n_{AgNO_3} = 2 \times 0,2 = 0,4 (mol)\)nên \(m_{AgNO_3} = 0,4 \times 170 = 68 (g)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP