Bài 6 Saccarozơ tinh bột và xenlulozơ -...

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ - Bài 5 trang 34 - sách giáo ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Thủy phân saccarozo, tinh bột, xenlulozo:

\(C_6H_{11}O_5-O-C_6H_{11}O_5 + H_2O \xrightarrow[]{H^+, t^o} C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6\)

glucozo fructozo

\((C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow[]{H^+, t^o} nC_6H_{12}O_6\)

tinh bột glucozo

\([C_6H_7O_2(OH)_3]_n + nH_2O \xrightarrow[]{H^+, t^o} nC_6H_{12}O_6\)

xenlulozo glucozo

b. Thủy phân tinh bột ( \(H^+\)) sau đó cho tác dụng dung dịch \(AgNO_3\), dung dịch \(NH_3\).

\((C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow[]{} nC_6H_{12}O_6\)

tinh bột glucozo

\(CH_2(OH)-[CHOH]_4-CHO + 2AgNO_3 + 3NH_3 + H_2O \xrightarrow[]{t^o} CH_2(OH)-[CHOH]_4-COONH_4 + 2Ag\downarrow + 2NH_4NO_3\)

c. Đun nóng xenlulozo với \(HNO_3/H_2SO_4\) đặc:

\([C_6H_7O_2(OH)_3]_n + 3nHNO_{3 đặc} \xrightarrow[]{H_2SO_4 đặc, t^o} [C_6H_7O_2(ONO_2)_3]_n + 3nH_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP