Bài 7 Luyện tập: Cấu tạo và tính...

Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat - Bài 1 trang ...

0
Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat - Bài 1 trang 36 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Cho \(Cu(OH)_2\) vào các mẫu thử cho dung dịch, có hai mẫu thử cho dung dịch màu xanh lam là glucozo và saccarozo. Không có hiện tượng gì ở nhiệt độ thường là andehit axetic.

Andehit axetic tráng bạc với thuốc thử \(AgNO_3/NH_3\).

\(CH_3CHO + 2AgNO_3 + 3NH_3 + H_2O \xrightarrow[]{t^o} CH_3COONH_4 + 2Ag\downarrow + 2NH_4NO_3\)

Đun nóng hai mẫu thử trên, mẫu nào có kết tủa đỏ gạch (\(Cu_2O\)) là glucozo, còn lại là saccarozo.

\(C_5H_{11}O_5CHO + 2Cu(OH)_2 \xrightarrow[]{t^o} C_5H_{11}O_5COOH + Cu_2O\downarrow + 2H_2O\)

Vì vậy, chúng ta chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP