Bài 6 Saccarozơ tinh bột và xenlulozơ -...

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ - Bài 6 trang 34 - sách giáo ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(n_{C_{12}H_{22}O_{11}} = \dfrac {100} {342} = x (mol)\)

\(C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6\)

xmol xmol xmol

\(CH_2OH- [CHOH]_3- CO- CH_2OH \xrightarrow[]{OH^-} CH_2OH- [CHOH]_4- CHO\)

a mol a mol

\(C_5H_{11}O_5CH=O + 2AgNO_3 + 3NH_3 + H_2O \rightarrow C_5H_{11}O_5COONH_4 + 2Ag\downarrow + 2NH_4NO_3\)

2x mol 4x mol 4x mol

\(m_{AgNO_3} = \dfrac {4 \times 100} {342} \times 170 = 198,83 (g)\)

\(m_{Ag} = \dfrac {4 \times 100} {342} \times 108 = 126,31 (g)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP