Bài 7 Luyện tập: Cấu tạo và tính...

Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat - Bài 5 trang ...

0
Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat - Bài 5 trang 37 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. \(m_{tinh bột} = \dfrac {1 \times 80} {100} = 0,8 (kg)\)

\((C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow[]{H^+} nC_6H_{12}O_6\)

162n kg 180n kg

0,8 kg x? kg

\(\Rightarrow x = \dfrac { 0,8 \times 180n } {162n} = 0,889 (kg)\)

b. \(m_{xenlulozo} = \dfrac {1 \times 50} {100} = 0,5 (kg)\)

\((C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow[]{H^+} nC_6H_{12}O_6\)

162n kg 180n kg

0,5 kg y? kg

\(\Rightarrow y = \dfrac { 0,5 \times 180n } {162n} = 0,556 (kg)\)

c. \(C_{12}H_{22}O_{11} + nH_2O \xrightarrow[]{H^+} C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6 \)

glucozo fructozo

342 kg 180 kg

1 kg z? kg

\(\Rightarrow z = \dfrac { 180} {342} = 0,5263 (kg)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP