Bài 7 Luyện tập: Cấu tạo và tính...

Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat - Bài 4 trang ...

0
Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat - Bài 4 trang 37 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(m_{tinh bột} = \dfrac { 1000 \times 80} {100} = 800 (kg)\)

\((C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \rightarrow nC_6H_{12}O_6\)

162n kg 180n kg

800 kg x? kg

\(\Rightarrow x = \dfrac {800 \times 180n} {162n} = 888,89 (kg)\)

Vì hiệu suất quá trình là 75% nên khối lượng glucozo thực tế thu được là:

\(\dfrac { 888,89 \times 75} {100} = 666,67 (kg) \)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP