Bài 8 Amoniac và muối amoni - Bài...

Bài 8. Amoniac và muối amoni - Bài 2 trang 37 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa:

A là một hợp chất nitơ. Khí A là khí \(NH_3\). Các phương trình hóa học:

(1) \(NH_3 + H_2O \leftrightarrows NH_4^+ + OH^-\)

(2) \(NH_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl\)

(3) \(NH_4Cl + NaOH \rightarrow NaCl + NH_3 \uparrow + H_2O\)

(4) \(NH_3 + HNO_3 \rightarrow NH_4NO_3\)

(5) \(NH_4NO_3 \xrightarrow[]{t^0} N_2O + 2H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP