Bài 8 Amoniac và muối amoni - Bài...

Bài 8. Amoniac và muối amoni - Bài 4 trang 38 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phân biệt các dung dịch: \(NH_3, Na_2SO_4, NH_4Cl, (NH_4)_2SO_4.\)

Trước tiên mỗi dung dịch lấy ra một mẫu thử.

Dung dịch nào tạo khí \(NH_3\) bay ra. khi tác dụng với \(NaOH\) đó là dung dịch \(NH_4Cl \) và dung dịch \((NH_4)_2SO_4\).

\(NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3 \uparrow +H_2O\)

Sau đó dùng dung dịch \(BaCl_2\) nhận ra \((NH_4)_2SO_4 \) vì có kết tủa trắng .

\(Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4 \downarrow\)

Muối amoni kia là \(NH_4Cl\).

Dung dịch \(NH_3\) được nhận ra nhờ phenolphtalein chuyển sang tím hồng.

Chất còn lại chính là dung dịch \(Na_2SO_4\).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP