Chất hữu cơ mạch hở X có công...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất hữu cơ mạch hở ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 6,72 lít khí O2 (đo ở đktc), thu được 0,55 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2, sau phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 2 gam. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol NaOH, thu được 0,9 gam H2O và một chất hữu cơ Y. Phát biểu nào sau đây sai? A. Tách nước Y thu được chất hữu cơ không có đồng phân hình học. B. Có 4 công thức cấu tạo phù hợp với X. C. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1: 1. D. X phản ứng được với NH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = u và nH2O = v —> u + v = 0,55 Δm = 44u + 18v – 19,7 = -2 —> u = 0,3 và v = 0,25 —> nC = 0,3, nH = 0,5 Bảo toàn O —> nO = 0,25 —> C : H : O = 6 : 10 : 5 —> X là C6H10O5 (0,05 mol) X + NaOH (0,1 mol) —> Y và H2O (0,05 mol) nên X là: HO-CH2-CH2-COO-CH2-CH2-COOH hoặc HO-CH(CH3)-COO-CH(CH3)-COOH —> B sai. Y là HO-CH2-CH2-COONa hoặc HO-CH(CH3)-COONa Tách nước Y thu được CH2=CH-COOH: A đúng Đốt Y —> Na2CO3, CO2, H2O trong đó nCO2 = nH2O X + NH3 —> HO-CH2-CH2-COO-CH2-CH2-COONH4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP