Chất hữu cơ T có CTPT C4H6O2Cl2 T...

Chương 1: Este - Lipit Chất hữu cơ T có CTPT C4H6O2Cl2 T + NaOHdư ---...

0
Chương 1: Este - Lipit

Chất hữu cơ T có CTPT

C4H6O2Cl2 T + NaOHdư ------->to Muối G (của axit hữu cơ) + NaCl + H2O

Tìm CTCT của T.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

R – COO – R’ ------->RCOONa + R’OH

CH3 – COO – C(Cl2) – CH3 + 3NaOH --->CH3COONa + [CH3 – C(OH)2 – OH]( + 2NaCl + H2O

=> CH3COOH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP