Cho các chất hữu cơ sau tham gia...

Chương 1: Este - Lipit Cho các chất hữu cơ sau tham gia phản ứng thủy...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho các chất hữu cơ sau tham gia phản ứng thủy phân (+ NaOH,t0 )

(1) CH3COOCH3

(2) CH3COOCH2 – CH = CH2

(3) CH3COO – CH = CH2

(4) CH3COO – C(CH3) = CH2

(5) CH3COO – C6H4 – CH3

(6) CH3COO – CH2 – C6H5

(7) CH3COO – CH(Cl) – CH3-CH3

(8) CH3COO – C (Cl)– CH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(1) CH3COOCH3 + NaOH -------->to CH3COONa + CH3OH

(2) CH3COOCH2 – CH = CH2 + NaOH ------------>to CH3COONa + CH2 = CH – CH2OH

(3) CH3COOCH = CH2 + NaOH---------->toCH3COONa + CH3CHO

(4) CH3COO – C (CH3)= CH2 + NaOH ------->to CH3COONa + [ HO – C = CH2 ] CH3 => CH3-CO-CH3

(5) CH3COO – C6H4CH3 + 2NaOH------------->to CH3COONa + CH3-C6H4ONa + H2O

(6) CH3COO-CH2-C6H5 + NaOH------>to CH3COONa + C6H5CH2OH

(7) CH3COO – CH(Cl) – CH3 + 2NaOH ------>to CH3COONa + [ HO – CH – CH3 ] OH+ NaCl => CH3CHO (8) CH3 OH CH3COO – C (CH3Cl)– CH3 + 2NaOH ------>to CH3COONa + [ CH3 – C – CH3 ] (OH)2+ NaCl => CH3 – CO – CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP