Cho các cặp chất sau: 1 Khí Br2...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho các cặp chất sau: (1). Khí Br2 ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho các cặp chất sau:

(1). Khí Br2 và khí O2.

(2). Khí H2S và dung dịch FeCl3.

(3). Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2

(4). CuS và dung dịch HCl.

(5) Si và dung dịch NaOH loãng

(6). Dung dịch KMnO4 và khí SO2.

. (7). Hg và S.

(8). Khí Cl2 và dung dịch NaOH.

Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là A. 6. B. 8. C. 5. D. 7.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải:

(1) Br2 + O2 → Không phản ứng

(2) H2S + 2FeCl3 → 2FeCl2 + S↓+ 2HCl

(3) H2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + HNO3

(4) CuS + HCl → Không phản ứng

(5) Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2↑

(6) 2KMnO4 + 5SO2 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

(7) Hg + S → HgS↓

(8) Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

=> Có 6 phản ứng xảy ra ở điểu kiện thường.

Đáp án C

Chú ý: FeS, ZnS, MnS,… không tan trong nước nhưng tan được trong HCl, H2SO4 loãng. CuS, PbS, Ag2S, SnS, CdS, HgS… không tan trong nước cũng không tan trong HCl, H2SO4 loãng. Các muối:

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP