Chất nào dưới đây khi tham gia phản...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Chất nào dưới đây khi tham gia...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Chất nào dưới đây khi tham gia phản ứng trùng ngưng tạo thành tơ nilon – 6?

  • A. C6H5NH2.
  • B. H2N[CH2]5COOH.
  • C. H2N[CH2]6COOH.
  • D. C6H5OH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP