Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đipeptit mạch hở X v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon

Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một amino axit (no, mạch hở, trong phân từ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol Y, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 27,45 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 60. B. 30. C. 15. D. 45.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Y: CxH2x-1N3O4 ( 0,05 mol)

=>(0,05x).44 + 0,05.(2x-1),9 = 27,45 => x =9

=>Y là Ala-Ala-Ala=> X là Ala-Ala: 0,1 mol

=> nCaCO3 = nCO2= 0,1.6 = 0,6

=> m = 0,6.100 = 60 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP