Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Xenlulozơ trinitrat ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axít nitric (hiệu suất phản ứng tính theo axit là 90%). Giá trị của m là

A. 30. B. 10. C.21. D. 42.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 → [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP