Chất nào sau đây có phản ứng màu...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Chất nào sau đây có phản ứng mà...

-1
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Chất nào sau đây có phản ứng màu biure?

  • A. Ala-Val-Gly
  • B. Glucozơ
  • C. Glixerol
  • D. Gly-Ala

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP