Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC?...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Chất nào sau đây trùng hợp tạo PV...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC?
A. CH2=CHCl. B. CH2=CH2. C. CHCl=CHCl. D. CH≡CH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP