Chia 10 gam hỗn hợp X gồm Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia 10 gam hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia 10 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Zn thành 2 phần bằng nhau: Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn trong oxi dư thu được 21g hỗn hợp oxit. Phần 2: Hòa tan trong HNO3 đặc nóng dư, được V lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất). V có giá trị là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khối lượng mỗi phần = 5 gam Phần 1: nO = (21 – 5)/16 = 1 mol Phần 2: Bảo toàn electron: nNO2 = 2nO = 2 mol —> V = 44,8 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP