Hoà tan hết 3 kim loại Mg Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hết 3 kim lo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hết 3 kim loại Mg, Al, Zn trong dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu được dung dịch X không có khí thoát ra. Cô cạn X được m gam muối khan trong đó phần trăm khối lượng của oxi là 54%. Nung m gam muối khan trên tới khối lượng không đổi thu được 70,65 gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào? A. 210 B. 200 C. 195 D. 185

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt m kim loại = x gam nNH4NO3 = y mol —> nNO3- trong muối kim loại = ne = 8y —> nNO3- tổng = 9y —> %O = 3.9y.16/(x + 62.8y + 80y) = 54% (1) Bảo toàn điện tích —> nO = 8y/2 = 4y —> m oxit = x + 16.4y = 70,65 (2) Giải hệ (1)(2) —> x = 54,95 và y = 157/640 —> m muối = x + 62.8y + 80y = 196,25

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP