Một dung dịch có pH = 3 Để...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một dung dịch có pH ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một dung dịch có pH = 3. Để thu được dung dịch có pH = 4 cần cho vào 1 lít dung dịch X bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,1M?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong 1 lít dung dịch có pH = 3 chứa nH+ = 0,001 Khi thêm vào x lít dung dịch NaOH 0,1M (Có nOH- = 0,1x) thu được x + 1 lít dung dịch có pH = 4 —> nH+ còn lại = 0,0001(x + 1) —> nH+ đã phản ứng = 0,001 – 0,0001(x + 1) nOH- = nH+ đã phản ứng —> 0,1x = 0,001 – 0,0001(x + 1) —> x = 0,009 lít hay 9 ml.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP