Chia 14 8 gam hỗn hợp X chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia 14,8 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia 14,8 gam hỗn hợp X chứa ancol metylic và ancol anlylic thành hai phần: Phần 1 cho tác dụng với Na dư thu được 2,52 lít khí H2 (đktc). Phần 2 tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch Br2 1M. Xác định phần trăm theo khối lượng ancol metylic trong hỗn hợp X? A. 45,00% B. 66,67% C. 21,62% D. 45,68%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1: nCH3OH = u và nC3H5OH = v —> nH2 = u/2 + v/2 = 0,1125 —> u = 0,225 – v (1) Phần 2: nCH3OH = ku và nC3H5OH = kv —> nBr2 = kv = 0,05 —> k = 0,05/v (2) mX = 32(u + ku) + 58(v + kv) = 14,8 Thế (1)(2) vào —> v = 0,15 —> u = 0,075 và k = 1/3 nCH3OH ban đầu = u + ku = 0,1 —> %CH3OH = 21,62%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP