Hợp chất hữu cơ A có công thức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất hữu cơ A có...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C3H9NO2. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH thu được muối B và khí C làm xanh quì tím ẩm. Nung B với vôi tôi xút thu được một hiđrocacbon có khối lượng phân tử nhỏ nhất. Phần trăm theo khối lượng cacbon trong chất C là A. 38,71% B. 53,33% C. 26,67% D. 33,33%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Vôi tôi xút B —> CH4 nên B là CH3COONa —> A là CH3COONH3-CH3 —> C là CH3NH2 %C = 38,71%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP